Disclaimer

Onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Robbe’s Lichtweg vzw spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de zorg die aan de correcte invoer van de gegevens wordt besteed, kan Robbe’s Lichtweg vzw niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Wanneer Robbe’s Lichtweg vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, kan zij onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met Robbe’s Lichtweg vzw.

De bezoeker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Robbe’s Lichtweg vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt noch voor de gevolgen van eventuele verandering of beëindiging van de webpagina. De inhoud van de webpagina is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

Robbe’s Lichtweg vzw is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Behoudens deze disclaimer is Robbe’s Lichtweg vzw niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Robbe’s Lichtweg vzw aangeboden informatie, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane handelingen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robbe’s Lichtweg vzw.

Scroll naar boven